За специалисти

Мулти-щамов пробиотик при хронична и епизодична мигрена: рандомизирано двойно-сляпо, плацебо- контролирано проучване

migrene thum

Хронична мигрена (ХM) – характеризира се с 15 или повече дни с главоболие/месец.

Епизодична мигрена (EM) – характеризира се с 0 до 14 дни с главоболие/месец.

100 пациента, страдащи от ХM (n=50) или EM (n=50), или като са дефинирани по критериите на International Headache Classification ICHD III criteria, са получавали пробиотик Bio-

Kult® (14 пробиотични щама; 4 милиарда CFU/ден) или плацебо за 8 седмици (вж. диаграмата).

Оценката на интензитета на болка по Визуалната аналогова скала (VAS) се подобри сигнификантно в хода на проучването в пробиотичната група, но не и в плацебо групата (31% намаление vs 2% намаление; P<0.001).

Епизодична мигрена:
•В пробиотичната група 22 от 25 участници завършват проучването, а в плацебо групата – 18 от 25.

• В края на проучването средната честота на пристъпите е значително намалена в пробиотичната група в сравнение с плацебо групата (40% намаление спрямо изходните стойности vs < 1% промяна; P<0.001).

•Интензитетът на мигрена, измерен по VAS, също е сигнификантно подобрен с пробиотиците в сравнение с плацебо (29% намаление vs 2% увеличение; P<0.001).

• Оценката за инвалидизиране по MIDAS в края на проучването е значително по-ниска в пробиотичната група в сравнение с плацебо групата (≈ 30% намаление vs ≈7% увеличение; P<0.001).

Резултати:

Хронична мигрена:

•В пробиотичната група 21 от 25 участници завършват проучването, а в плацебо групата – 18 от 25 .

• В края на проучването средната честота на пристъпите в пробиотичната група е спаднала с 45% (от ≈ 22 пристъпа/ месец до ≈ 12 пристъпа/месец), сигнификантно повече от спада от 1% в плацебо групата (P<0.001)

Заключение:

Мулти-щамовият пробиотик Bio-Kult® постигна сигнификантно намаление на честотата на главоболие и на тежестта на мигрената и в двете групи.